English

3: Cynhyrchu a Rheoli Gwastraff ym myd Amaeth

Erbyn diwedd y sesiwn hon byddwch chi’n gallu:

 • Disgrifio sut mae cynhyrchu ar y fferm yn effeithio ar faint y gwastraff sy’n cael ei gynhyrchu
 • Disgrifio sut mae gwastraff yn gallu cael ei reoli drwy fesurau fel biodreulwyr (biodigesters) ac ati
 • Nodi manteision rheoli gwastraff i fusnesau ffermio

Beth sy’n dylanwadu ar faint y deunydd gwastraff sy’n cael ei gynhyrchu o fferm da byw?

Tasg: Ysgrifennwch yr holl ddeunyddiau gwastraff y mae fferm da byw yn eu cynhyrchu.

write

Pethau a allai ddylanwadu ar faint y gwastraff y mae fferm yn ei gynhyrchu

 • Niferoedd y da byw
 • Tywydd
 • Math o fan gorwedd
 • Math o ddeunydd gorwedd
 • Nifer fawr o beiriannau

Mae ffermwyr yn gallu dylanwadu ar faint y gwastraff.

Edrychwch ar y darluniau canlynol ac esboniwch sut yn y daflen waith a roddir i chi.

Darluniau i’w trafod

1a
1b

Darluniau i’w trafod

2a
2b

Darluniau i’w trafod

3a
3b

Darluniau i’w trafod

4a
4b

Tasg

Ar y daflen waith, llenwch y bylchau i nodi lle mae’r gwastraff wedi cael ei gynhyrchu, beth sy’n effeithio ar faint a gynhyrchir a sut mae’n gallu cael ei leihau.

Lawrlwythwch y daflen

Rheoli gwastraff

Mae angen i ffermydd reoli eu gwastraff eu hunain a dylid rhoi’r cynllun canlynol ar waith.

 • 1: Gwneud arolwg o’ch arferion presennol - Gwnewch arolwg o’ch arferion rheoli ar hyn o bryd. Gwerthuswch natur, ansawdd a chostau llawn delio â gwastraff. Nodwch y ffynhonnell a’r llwybr gwaredu presennol. Rhowch y sylw mwyaf i’r materion mwyaf arwyddocaol.
 • 2: Osgoi gwastraff - Edrychwch i weld a oes modd osgoi’r gwastraff o’r dechrau’n deg. Ystyriwch ddeunyddiau eraill neu’r defnydd o dechnegau amgen.
 • 3: Lleihau gwastraff - Lle nad yw hi’n bosibl osgoi gwastraff, ystyriwch sut gallech chi ei leihau. Edrychwch ar yr opsiynau i gyd. Ystyriwch newidiadau technegol i’r system neu ystyriwch ddefnyddio technegau rheoli eraill. Ystyriwch gymwysterau a hyfforddiant y staff.
 • 4: Lleihau gwastraff - Mae’n bosibl ailddefnyddio rhai deunyddiau gwastraff fel y deunydd crai i broses arall.
 • 5: Ailgylchu gwastraff - Mae llawer o ddeunyddiau gwastraff yn gallu cael eu hailgylchu ar gyfer pwrpas eilaidd. Gwiriwch y Cyfeirlyfr Ailgylchu yn www.wasterecycling.org.uk neu gwiriwch gyfeirlyfrau lleol a gwefannau am ganolfannau ailgylchu neu gontractwyr arbenigol.
 • 6: Gweithredu - Lluniwch restr fer o welliannau posibl a gweithredwch er mwyn gwneud i’r arbedion weithio.

Crynodeb

 • Mae pob fferm yn cynhyrchu gwastraff a’r ffermwr sy’n gyfrifol am geisio lleihau’r holl fathau sy’n cael eu cynhyrchu.
 • Mae nifer o ffactorau sy’n effeithio ar faint o wastraff sydd; mae rhai o dan reolaeth y ffermwr, e.e. math y deunydd gorwedd, a dydy rhai ddim, e.e. y tywydd.
 • Hefyd mae rheswm economaidd dros leihau gwastraff ac ailddefnyddio maethynnau e.e. prisiau gwrtaith yn erbyn tail buarth a slyri.
 • Mae’n gwneud mwy o synnwyr busnes i ddefnyddio maethynnau gwastraff ar gnydau.

Adnodd defnyddiol – Canllaw ar ddosbarthu ac asesu gwastraff

Tudalen waith orffenedig